Dyr gjeld kan være vanskelig å betjene med påfølgende stress og usikkerhet i hverdagen. For de som sliter med høy belåningsgrad finnes det heldigvis en rekke verktøy som kan bidra til å rette opp den økonomiske situasjonen – der både sanering, konsolidering og offentlig gjeldsordning er blant alternativene man kan velge. Forskjellige faktorer avgjør hvilken ordning som passer best – blant annet hvorvidt lånet er vesentlig misligholdt og det rentenivået långiver krever.

Norske husstander fortsetter å ta opp gjeld i høyt tempo, der stigende boligpriser er en viktig pådriver til utviklingen. Norges Bank har vært ute og advart om at veksten kan føre til en brå nedgang i økonomien – skulle styringsrenten bli hevet. Mye tyder også på at rentene er kunstig lave, som følge av et politisk ønske om å stimulere den norske økonomien.

I kjølvannet av oljeprisfallet og tap av arbeidsplasser har det vært behov for å øke utlånsviljen hos norske banker, med påfølgende inflasjon og høy boligprisvekst. Skulle styringsrenten øke med noen få prosentpoeng vil tusenvis av norske husholdninger få problemer med å dekke gjeldsforpliktelsene sine.

Står du i faresonen? Da anbefaler vi deg å følge nøye med videre.

Konsolidering av gjeld

Å konsolidere gjeld betyr å samle eksisterende fordringer under én låneavtale med de fordelene det fører med seg. I dagligtalen blir denne løsningen også omtalt som refinansiering, og det er ingen vesentlig forskjell mellom begrepene. Målet med gjeldskonsolidering er todelt; der lavere rentekostnader er hovedfokuset. Løsningen passer bra for de som har utestående gjeld med høy effektiv rente – slik som kredittkort og varefinansiering. Avhengig av gjeldens størrelse kan det være tusenvis av kroner å spare når man konsoliderer gjelden sin.

Fordel nummer to handler om å minske byrden med administrasjon av flere små krav. Mange husholdninger har for eksempel flere kredittkort med forskjellig forfallsdato og rentesats. Har man flere separate fordringer kan det være mye tid å spare ved konsolidering, da man kun må forholde seg til én långiver i etterkant.

Mange velger å konsolidere gjelden gjennom å låne opp verdien på egen bolig, gitt at belåningsgraden ikke allerede er for høy. Et annet alternativ er å søke om utstedelse av et større forbrukslån med lav effektiv rente. Lån til forbruk er slettes ikke så dyrt som mange tror, og det er fint mulig å oppnå renter ned mot 10 prosent. Du kan til og med oppnå rimelige forbrukslån i følge flere blogger, blant annet denne.

Når man søker om å konsolidere eksisterende gjeld er det viktig å forhøre seg med flere banker samtidig. Her har du i prinsippet to valg – enten å søke direkte hos bankene eller via en profesjonell låneformidler. Sistnevnte betegnes også ofte som megler, og har til hensikt å forenkle søkeprosessen. Ved hjelp av bankID kan du sende inn søknaden og signere gjeldspapirene på datamaskinen hjemme.

Sanering av gjeld

Gjeldssanering er en løsning der man forhandler med kreditorene sine om å slette hele eller deler av den utestående gjelden. Løsningen passer best for de som sitter med mindre lånebeløp, og det anbefales at man søker profesjonell hjelp gjennom staten. NAV tilbyr profesjonell gjeldsrådgivning til de som sliter med å betale gjelden sin, og ordningen er behovsprøvd. NAV konsulenten vil kunne gi deg råd om nedbetaling, rentesatser og de forhold som bidrar til å slette gjelden på mest effektiv måte.

Det er viktig å påpeke at gjeldssanering ikke er det samme som offentlig gjeldsordning, og at man ikke er garantert et positivt svar fra kreditor. De fleste kreditorer vil derimot være villig til å inngå et forlik om betaling så fremt de mottar en gitt sum med penger. Alternativet er at låntaker erklærer seg personlig konkurs, med det resultatet at ingen kreditorer får en eneste krone (med unntak av visse offentlige fordringer).Frivillig gjeldsordning

Frivillig gjeldsordning er noe man søker om da privatøkonomien har nådd bristepunktet, og man ikke lenger klarer å finansiere utgifter til livsopphold. Gjeldsordningsloven regulerer prosessen, med klare krav til både långiver og kreditor. For at ordningen skal innvilges må man regnes som “varig ute av stand til å betjene gjelden sin”, som betyr at man ikke lenger har en likvid privatøkonomi. Gjeldsordning hjelper debitor med å komme seg på beina, gjennom forhandlinger og en fast avtale om nedbetaling. I hovedsak kan slike avtaler utformes på tre måter:

  1. Hele eller deler av gjelden blir slettet umiddelbart av kreditor, og restbeløp nedbetales over tid.
  2. Rentene blir midlertidig slettet/fryst, for å lette på låntakers forpliktelser.
  3. Debitor får innvilget utsatt betaling av gjelden, enten det er snakk om hele eller deler av beløpet.

Avtalen om gjeldsordning kan være både frivillig og tvungen, der førstnevnte er den vanligste løsningen. Tvungen gjeldsordning opprettes av domstolene i de tilfeller hvor låntakers kreditorer nekter å godkjenne avtalen. Dommeren følger spesielle prosedyrer for utregning av endelig gjeld og rentenivå .

Å søke om gjeldsordning er gratis, og omkostningene dekkes via det offentlige. Som regel inngår man en avtale med kreditorene som strekker seg over 5 år, der man betaler tilbake så mye av gjelden som man klarer. Ved endt nedbetalingsperiode (og gitt at man har overholdt avtalens forpliktelser, vil all utestående gjeld slettes – uavhengig av hvor mye man har klart å nedbetale. Til forskjell fra gjeldssanering kan man også få slettet de fleste typer offentlig gjeld, muligens med unntak av studielånet og eventuelt utestående barnetrygd.

Når låntaker signerer avtale om frivillig gjeldsordning vil namsmannen ha rett til å trekke fra mesteparten av inntekten, med unntak av nødvendige utgifter til livsopphold. Hvilket beløp som gjelder kan du lese mer om på hjemmesiden til Statens Innkrevingssentral. Satsene justeres med jevne mellomrom i takt med konsumprisindeksen, og vil derfor kunne avvike noe. Legg merke til kravet om fratrekk til barnetrygd, som vil settes inn på en sperret konto til fordel for barnet. Det samme gjelder barnebidrag og andre nødvendige stønader for barnet til den som er underlagt gjeldsordning.

Formålet med gjeldsordning er å gi debitor en fersk start, og mulighet til å starte på nytt med blanke ark. Med løpende effektive renter og store utestående lånesummer blir man fanget i en ond spiral som kun forverrer seg. Med gjeldsordning kan man endelig bryte ut av denne spiralen og styre økonomien over på riktig spor. Her må man belage seg på et minimalt forbruk i 5 år, uten tilgang på penger til forbruk utover det som er absolutt nødvendig. Eneste unntaket er dersom skyldneren evner å tjene nok penger til nedbetaling av gjeld, slik at gjeldsordningen avsluttes tidligere.